0300 - Νομικά Θέματα

Περιεχόμενα

0301 - Οι Αθλητικοί Νόμοι

0301 - Αθλητικοί Νόμοι από το 1999 και μετά.


0302 - Το Καταστατικό

2001 - Η τελευταία τροποποίηση


0303 - Ο Εσωτερικός Κανονισμός

2017.0527 - Ο Εσωτερικός Κανονισμός Kyu & Dan-524b

2019.0410 - Ο Κανονισμός Αναγνώρισης Dan-524b


0304 - Εγκύκλιοι

2019.0904-Οδηγίες για τα καταστατικά των σωματείωn-171